Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Pokiaľ sa na Vašom výrobku vyskytla vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, vyplňte prosím reklamačný formulár a vyplnený nám ho spolu s reklamovaným tovarom zašlite poštou alebo prineste osobne na adresu našej prevádzky.

 

Adresa na vrátenie, výmenu a reklamácie tovaru:

SULKA, s.r.o.
Štúrova 1543 (areál ZVS Holding)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

 

Formulár na stiahnutie:

Excel - Reklamačný formulár.xls

Pdf - Reklamačný formulár.pdf

 

Tovar zasielajte čistý. Nezabudnite na všetky potrebné doklady, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie a vyriešenie Vašej reklamácie (originál faktúry, doklad o zaplatení, záručný list, reklamačný formulár).

 

Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte nás na   +421 907 785 138    info@sulka.sk

 

Reklamačný poriadok internetového obchodu sulka.sk upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

 

Úvodné ustanovenia.


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode sulka.sk je firma SULKA, s.r.o. Gorkého 3, Bratislava 81101.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií


1. V zmysle tohto reklamačného poriadku, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo elektronickou poštou e-mailom.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä

  • Dátum podania reklamácie
  • Predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha
  • Kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)
  • Komu je reklamácia adresovaná
  • Podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom


3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

  • Pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa
  • Pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
  • Pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa


7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

8. Objednávateľ je oprávnený tento reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie reklamačného poriadku.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 15.01.2018 a plne nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

 
 
 
Navštívili ste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia